ÁSZF

I. Az adatfeldolgozásra vonatkozó általános szerződési feltételek

A következő feltételek a megbízó és megbízott, mint adatkezelő és adatfeldolgozó között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a megbízó a megbízással egyidejűleg kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a megbízó, mind pedig a megbízott (megbízó és megbízott e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: a Felek) köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1. A megbízott, mint adatfeldolgozó
X-AUDIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: az Adatfeldolgozó)
Székhely: 3390 Füzesabony, Szentkorona út 9/A.
Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028505 – Egri Törvényszék, mint cégbíróság
Adószám: 14391769-2-10
Telefonszám: +36 36 342-546
E-mail: xaudit@xaudit.hu
Az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselő (DPO) megbízására a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infotv.) értelmében nem köteles.

Az Adatfeldolgozó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: a GDPR) értelmében az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

2. A megbízó, mint adatkezelő
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Az adatkezelő jelen ÁSZF értelmében jellemzően a megbízott olyan partnere, aki a megbízottal létrejövő megbízási jogviszony alapján, a megbízással összefüggésben személyes adatokat ad át az Adatfeldolgozónak, amely személyes adatokat a megbízó adatfeldolgozóként a megbízási jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítése során adatfeldolgozóként kezeli.
A megbízóra a továbbiakban Adatkezelőként hivatkozunk.

3. Az adatkezelési tevékenység tárgya, időtartama, jellege és célja, a személyes adatok típusa, valamint az érintettek kategóriái
3.1. A könyvviteli és adózási szolgáltatáshoz kapcsolódó, adatfeldolgozóként végzett adatkezelési tevékenységek
Az adatkezelési tevékenység tárgya:
Az Adatkezelő, mint megbízó számviteli törvény szerinti számviteli bizonylatainak, az adózás rendjéről szóló adózási iratainak, valamint a bérszámfejtéshez szükséges egyéb iratoknak (munkaszerződés, megbízási szerződés, stb.) feldolgozásához kapcsolódó személyes adatok kezelése.
A személyes adatok kezelése lehet: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás vagy továbbítás.
Az Adatfeldolgozó a fenti adatkezelési tevékenységeket az Adatkezelővel valamely jogviszonyban álló természetes személy, mint érintett külön hozzájárulása nélkül végezheti, az adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás nyújtása e személyek felé az Adatkezelő feladata.
Az adatkezelés jellege és célja:
A megbízási jogviszony terjedelmének függvényében valamely
a) könyvviteli kötelezettség biztosítása (pl. beszámoló összeállítása, főkönyvi nyilvántartások vezetése, stb.);
b) adózási és járulékkötelezettség teljesítésének biztosítása (pl. adóbevallás elkészítése és benyújtása); valamint
c) bérszámfejtési és munkaviszony létesítésével, módosulásával vagy megszűnésével kapcsolatos
feladatok elvégzése.
A személyes adatok típusai:
a) A természetes személy neve, születési neve és előző neve, a természetes személy anyjának születési neve, születési helye és ideje, lakcíme és tartózkodási helye, neme, állampolgársága, adóazonosító jele, adószáma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), egyéni vállalkozói igazolványának száma, őstermelői azonosító száma.
b) A feldolgozásra átadott adózási iratokon, számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok.

Az érintettek kategóriái:
Az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, az adatkezelő szállítói és vevői, valamint a kijelölt kapcsolattartók.

Az adatkezelés időtartama:
A megbízási jogviszony fennállásáig, de legfeljebb a számvitelről szóló törvény szerinti 8 évig.

3.2. A könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódó, adatfeldolgozóként végzett adatkezelési tevékenységek
Az adatkezelési tevékenység tárgya:
Az Adatkezelő, mint megbízó
a) beszámolójának vagy beruházásának (projektjének) könyvvizsgálatához,
b) általános vagy meghatározott körben végzett átvilágításához,
c) szakértői vélemény készítéséhez vagy tanácsadáshoz
kapcsolódó személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés jellege és célja:
A könyvvizsgálói tevékenység ellátása.

A személyes adatok típusai:
a) A természetes személy neve, születési neve és előző neve, a természetes személy anyjának születési neve, születési helye és ideje, lakcíme és tartózkodási helye, neme, állampolgársága, adóazonosító jele, adószáma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), egyéni vállalkozói igazolványának száma, őstermelői azonosító száma.
b) A feldolgozásra átadott adózási iratokon, számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok.

Az érintettek kategóriái:
Az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, az Adatkezelő szállítói és vevői, valamint a kijelölt kapcsolattartók.

Az adatkezelés időtartama:
A megbízási jogviszony fennállásáig.

4. A Felek jogai és kötelezettségei
Adatfeldolgozó – a megbízási jogviszony tartalmának függvényében – a 3. pont szerint meghatározott adatfeldolgozási tevékenységek valamelyikének ellátására vállal kötelezettséget.
Adatfeldolgozó az adatfeldolgozással összefüggésben külön bérigényt nem támaszt, mivel a megbízási jogviszony létesítése során meghatározott díj magában foglalja a fenti adatkezelési/adatfeldolgozási tevékenységek díját is.
Az adatfeldolgozó
a) csak a megbízási jogviszony alapján meghatározottak szerinti feladatok elvégzésére jogosult,
b) az adatokkal kapcsolatos érdemi döntést nem hozhat,
c) a tudomására jutott személyes adatokat pedig kizárólag a írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

Adatkezelő írásbeli utasításának minősül az Adatkezelő azon szabályzata, valamint dokumentált eljárásrendje, melyről Adatkezelő írásban tájékoztatja Adatfeldolgozót és azt a tájékoztatást Adatfeldolgozó írásban tudomásul veszi. Utasítás adására az Adatkezelő részéről az Adatkezelő képviseletében igazoltan eljáró személy jogosult.

Adatfeldolgozó az adatokat más címzett részére – az általa igénybe vett további adatfeldolgozó kivételével – az Adatkezelő rendelkezése és írásos engedélye nélkül sem statisztikai, sem más célból nem adhatja át, azokat nem továbbíthatja, valamint azok jelen szerződés keretein túli saját célú felhasználását sem végezheti, továbbá nem jogosult a személyes adatok semmilyen önálló megváltoztatására.

Adatfeldolgozó tudomásul veszi, amennyiben a GDPR rendelkezéseit sértve maga határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor őt az adott adatkezelés tekintetében adatkezelőnek kell tekinteni.

Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

Amennyiben Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe, a további adatfeldolgozó ugyanazon szabályok betartására köteles, mint az Adatfeldolgozó. A további adatfeldolgozó köteles garanciákat nyújtani a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására és ezáltal biztosítja, hogy az adatkezelés megfelel a Rendelet követelményeinek.

Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti a Rendelet szerinti adatvédelmi kötelezettségeit, abban az esetben az őt megbízó Adatfeldolgozó tartozik teljes felelősséggel az Adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Adatfeldolgozó vállalja, hogy a jelen szerződés megkötését követően a személyes adatok kezelésére általa feljogosított személyek az adatfeldolgozási tevékenység megkezdése előtt írásban titoktartási kötelezettségre irányuló nyilatkozatot tesznek vagy bizonyítja, hogy ezen személyek jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak és garantálja, hogy ezen kötelezettségének az Adatkezelő részére történő igazolásáig adatfeldolgozási tevékenységet nem végez(tet).

Adatfeldolgozó, illetve az általa igénybe vett további adatfeldolgozó köteles a személyes adatokat érintő bármely incidensről (különösen a kezelt személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférésről, a jogosulatlan megváltoztatásról vagy a hozzáférhetetlenné válásról) a tudomásszerzését követően haladéktalanul írásban tájékoztatni Adatkezelőt annak érdekében, hogy a Rendeletben meghatározott – incidensek kezelésével járó – kötelezettségeit teljesíteni tudja, továbbá köteles Adatkezelőt segíteni az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásával összefüggő feladatai ellátása érdekében.

Az adatfeldolgozási tevékenység során Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedések útján garantálja a kezelt személyes adatok biztonságát, azok bizalmas jellegének biztosítását, valamint integritását és rendelkezésre állását. A technikai és szervezési intézkedéseket az egyes, a megbízás tárgyát képező szolgáltatások tekintetében adatfeldolgozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Az adatkezelés jellegének figyelembevételével Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett által a GDPR III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódóan előadott kérelmének megválaszolása tekintetében.

Ennek érdekében Felek az alábbi eljárásrendet követik:

Adatfeldolgozó az érintettől érkezett kérelmet, annak teljesítése céljából, haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül továbbítja Adatkezelő részére.

Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt Adatfeldolgozó, amelyek a rá vonatkozó kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükségesek, továbbá amelyek lehetővé teszik és elősegítik az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása előtt felhívni, ha azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy a Rendelet, illetve tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezésbe ütköző utasítást ad.

Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását és a megtett védelmi intézkedéseket a hatékonyság és biztonság érdekében.

5. Kártérítési felelősség meghatározása

Adatfeldolgozó kijelenti, hogy amennyiben a jelen szerződésben, valamint a GDPR-ben foglalt bármely kötelezettségét neki felróható módon megszegi, az ebből eredő vagyoni, illetve nem vagyoni károkat köteles teljes mértékben megtéríteni.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a szerződés teljesítését, illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

6. Egyéb rendelkezések
Az ÁSZF-ben foglalt feltételek az alapjogviszonyhoz kapcsolódnak, így csak az alapjogviszony fennállásáig alkalmazandóak.
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos jogszabályok, különösen a Ptk, a GDPR és az Infotv. rendelkezései a megfelelően irányadóak.
Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetére azonban – bírósági úton történő jogérvényesítés esetére – kikötik a Füzesabonyi Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
(a szövegrész hatályos: 2018.10.01. napjától)

II. Általános szerződési feltételek mintaszabályzatok, nyomtatványok, útmutatók és más szakmai kiadványok megrendelése esetén

A következő feltételek az eladó és a vevő között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a vevő a lentebb meghatározott termékek megrendelésével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az eladó, mind pedig a vevő köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében:

1. Az eladó
X-AUDIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3390 Füzesabony, Szentkorona út 9/A.
Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028505 – Egri Törvényszék, mint cégbíróság
Adószám: 14391769-2-10
Telefonszám: +36 36 342-546
E-mail: xaudit@xaudit.hu

2. A vevő
A vevő az a megrendelőlapon szereplő személy, aki az X-Audit Kft. által készített mintaszabályzatot, nyomtatványmintát vagy egyéb kiadványt (a továbbiakban együtt: a termék) megrendeli, a megrendelés teljesítésével az X-Audit Kft-t bízza meg.

3. A szerződés létrejötte
A szerződés az X-Audit Kft. www.xaudit.hu honlapján elérhető ajánlat vevő általi elfogadásával jön létre. Az ajánlatot a vevő a kitöltött megrendelőlap aláírásával és annak eladó részére történő, az eladó fenti honlapján feltüntetett valamely e-mailcímre vagy az eladó postacímére történő kézbesítésével fogadja el. Eladó kizárólag elektronikus formában történő szerződéskötési módozatot (ún. webshop) nem alkalmaz.

4. A szerződés teljesítésének módja
A megrendelőlap 3. pontban meghatározottak szerinti kézbesítését követően az eladó a vevő részére díjbekérőt küld. A díjbekérőn szereplő díj teljesítését követően kiválasztott terméket elektronikus formában (pdf, doc, docx, xls, xlsx, ods, stb.) küldi meg a vevő részére. Eladó az elektronikus formában megküldött termék szerkesztését előzetesen szabadon korlátozhatja, azon saját nevét, logóját, más adatait eltávolítathatatlanul elhelyezheti.
Eladó egyes termékek esetében a teljesítés más módját is választhatja, erről azonban vevőt előzetesen a honlapon vagy a megrendelőlapon tájékoztatni köteles.
Eladó elállhat a szerződéstől, amennyiben vevő a díjbekérőn szereplő fizetési kötelezettséget a fizetésre nyitva álló határidő lejártát követő 5. napig sem teljesíti.

5. Felhasználási feltételek
A megrendelt terméket kizárólag a vevő használhatja. Tilos a termék egészének vagy részeinek másolata vagy továbbítása az eladó engedélye nélkül.

6. Felelősségvállalás
Eladó termékének tartalma a megrendeléskor hatályos jogszabályoknak alapvetően megfelel, azonban a vevő tudomásul veszi azt, hogy nem minden mintaszabályzat, nyomtatványminta, stb. alkalmazható közvetlenül minden szervezetre, ezért eladó és vevő egyaránt tudomásul veszik, hogy a megfelelő adaptálásért a vevő felelős. Eladó a terméknek a nem megfelelő adaptálásából, helytelen alkalmazásából eredő kárral kapcsolatos mindennemű felelősségét előzetesen kizárja.

7. A vevő elállása
A vevőt a nem elektronikus formában kézbesített termék esetében az átvételt követő nyolc napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Eladó nem köteles visszatéríteni a vételárat abban az esetben, ha a termék avevő által felbontásra került.
Az elektronikus fájl formájában átadott termék az átvétellel felbontottnak tekintendő, így az elállási jog ez esetben vevőt nem illeti meg.

8. Panaszügyintézés
A panaszügyintézés az xaudit@xaudit.hu e-mailcímen kezdeményezhető.

9. Adatvédelem
Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően köteles eljárni. Eladó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább. Kivételt képez a fenti szabály alól az az eset, amikor a vevő feliratkozik eladó hírlevél-szolgáltatására, amelyet eladó a megadott e-mail címre küld mindaddig, amíg azt a vevő igényli. A vevő a Hírlevél megrendelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a hírlevélben megjelölt leiratkozási linken vagy eladó e-mailcímére vagy postacímére megküldött nyilatkozatában.

(a szövegrész hatályos: 2017.01.01. napjától)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE